Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Under Bibliotekdagene i Oppland i september kommer nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein for å snakke om Nasjonalbiblioteket som motor for bibliotekutvikling på regionalt nivå.

Nasjonalbiblioteket har overtatt etter ABM-utvikling som statlig instans for bibliotekene i Norge. Det knytter seg spenning til hvordan bibliotekoppgavene vil løses fremover og hvordan samarbeidet mellom statlig og regionalt nivå vil utvikle seg.
Oppland fylkesbibliotek arrangerer Bibliotekdager for alle bibliotekansatte og andre interesserte på Lillehammer 22. og 23. september og har invitert nasjonalbibliotekaren til å holde hovedforedraget. Vi ønsker også å diskutere samarbeidsløsninger og partnerskapsavtaler mellom stat og fylke.
Regjeringen la i fjor frem St. meld. nr. 23 (2008-2009) med tittelen Bibliotek – kunnskapsalmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Meldingen utfordrer bibliotekene til å tenke nytt, og i meldingen vises det hyppig til bibliotekutviklingen i Oppland som har ligget i forkant i et nasjonalt perspektiv.
- Oppland fylkesbibliotek har som målsetting å svare på samfunnsutfordringene og har blant annet initiert utviklingen av regionale bibliotekplaner, vi er pådrivere for bruk av sosiale medier, driver EU-prosjekter og mye annet spennende, sier fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad. - Dette ønsker vi å fortsette med i dialog med Nasjonalbiblioteket.

For mer informasjon, program, og relevante lenker: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Regional-bibliotekutvikling-i-Oppland/

Program og kommentarfelt finner du også her: http://www.slideshare.net/Fylkesbibliotek/bibliotekdager2010

Følg oss på Facebook og Twitter - Lenker finner du i høyre spalte.